Підготовка студентів

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

Організація навчального процесу на кафедрі Водних біоресурсів та аквакультури та як і в Університеті визначається Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим Міністерством освіти України і зареєстрованим Міністерством юстиції України,  Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами.

Навчальний процес зі студентами кафедри Водних біоресурсів та аквакультури організовано у рамках Болонського процесу. Навчальний процес забезпечується викладачами кафедри шляхом проведення лекційних, практичних і лабораторних занять.

Кафедра Водних біоресурсів та аквакультури здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура (галузь знань – 09.02 – Рибне господарство), за напрямом підготовки 090201 Водні біоресурси та аквакультура за спеціальністю Водні біоресурси – спеціалізація: марикультура, аквакультура, декоративне (акваріумне) рибництво; за спеціальністю Охорона, управління та раціональне використання гідробіоресурсів – спеціалізація рибоохорона.

Студентам кафедри Водних біоресурсів та аквакультури викладаються наступні дисципліни:

Для студентів І курсу:

 • Гідроботаніка
 • Зоологія (безхребетних та хордових)
 • Вступ до спеціальності

Для студентів ІІ курсу:

 • Фізіологія риб з основами гістології
 • Гідробіологія
 • Аквакультура природних водойм
 • Генетика риб
 • Біологічні основи рибного господарства
 • Розведення і селекція риб
 • Основи рибоохорони

Для студентів ІІІ курсу:

 • Рибогосподарська гідротехніка
 • Нормування навантаження на природне середовище
 • Розведення і селекція риб
 • Іхтіологія (Загальна та спеціальна іхтіологія)
 • Економічна діяльність підприємств рибництва
 • Біологічна продуктивність водних екосистем
 • Іхтіопатологія (санітарія риб)
 • Годівля риб
 • Методика дослідної справи у рибництві

Для студентів ІІІ курсу (випускників Білгород-Дністровського державного морського рибопромислового  технікуму):

·        Генетика риб
·        Методика дослідної справи у рибництві
·        Фізіологія риб з основами гістології
·        Гідробіологія
·        Вступ до спеціальності
·        Розведення і селекція риб
·        Українська мова
·        Психологія
·        Гідрохімія та біохімія  гідробіонтів
·        Біол. осн. рибн. госп-ва
·        Іхтіологія (Загальна та спеціальна)
·        Нормування нав-ня на пр-не сер-ще
·        Біологічна продуктивність вод. екос-м

Для студентів IV курсу:

 • Індустріальне рибництво
 • Технологія переробки риби
 • Екологічне нормування і районування водних екосистем
 • Конхікультура
 • Ветеринарія та гігієна у рибництві
 • Організація виробництва і стандартизація продукції аквакультури у рибництві
 • Оцінка якості сировини водного походження
 • Екологізація рибництва
 • Теоретичні основи акліматизації гідробіонтів
 • Статистичні методи в біологічних дослідженнях

Для студентів V курсу:

 • Рибогосподарське законодавство України
 • Теоретичні основи рибництва
 • Основи теорії еволюції гідробіонтів
 • Організація бізнесу в рибництві
 • Сучасні технології штуч.розведення гідробіонтів
 • Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств
 • Світове рибне господарство
 • Методи рибогосподарських досліджень
 • Хвороби об’єктів марикультури
 • Ветсанекспертиза продуктів переробки гідробіонтів
 • Організація спортивного і любительського рибальства та створення КРГ

Для студентів рівня підготовки магістр по спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура викладаються наступні дисципліни:

 • Основи теорії еволюції гідробіонтів
 • Теоретичні основи рибництва
 • Організ.бізнесу в рибництві
 • Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів
 • Світове рибне господарство
 • Методи рибогосподарських досліджень
 • Моделювання технологічних процесів у рибництві
 • Організація спортивного і любительського рибальства та створення культурних рибних господарств (КРГ)
 • Рибогосподарське законодавство України
 • Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств
 • Хвороби об’єктів марикультури

Comments are closed